خیرین نیک اندیش

۱- آقای اکبری ماکویی
۲- آقای ذبیحی
۳-خانم پروین ثقه الاسلامی
۴-آقای مولایی
۵-آقای مهدوی